Algemene voorwaarden

Geldigheid en toepasselijkheid

– Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, bestellingen en offertes van Zaaghuis Vriezenveen en op alle met Zaaghuis gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering van zaken en/of aanneming van werk.

Totstandkoming van de overeenkomst

– Overeenkomsten met Zaaghuis komen tot stand zodra de door Zaaghuis verstuurde order bevestiging door klant mondeling of schriftelijk is bevestigd.

– De inhoud van de schriftelijke bevestiging is voor de opdrachtgever bindend, tenzij deze binnen 5 werkdagen na verzenddatum de juistheid van de opdrachtbevestiging schriftelijk heeft betwist.

Levertijd

– De levertijd van een product is afhankelijk van het product wat geleverd wordt. Dit wordt van tevoren bespreekbaar gemaakt.

– Mocht de levertijd niet haalbaar zijn, dan kan Zaaghuis daar niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Leveringsvoorwaarden transport

– De opdrachtgever dient zelf de producten te vervoeren op eigen risico.

– In overleg is het ook mogelijk om transport (door Zaaghuis) te organiseren op kosten van de opdrachtgever.

– Indien u kiest voor transport, dient de betaling voldaan te zijn voordat het product geleverd wordt.

– Geschil met transporteur kan niet op Zaaghuis verhaald worden. Tenzij anders overeengekomen.

Opslag

– Alle door Zaaghuis ten behoeve van de opdrachtgever opgeslagen zaken staan voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen.

– Eventuele kwaliteitswijzigingen die, door welke oorzaak dan ook, optreden tijdens de opslag komen voor rekening van opdrachtgever. Hieronder vallen ook krimpscheuringen en verkleuringen

– Zaaghuis is gerechtigd opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien deze de zaken niet binnen 7 dagen na gereed melding afhaalt.

Betaling

– Betaling voor geleverde zaken of diensten dient zonder korting of compensatie te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

– Indien betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

– Zaaghuis behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever geleverde zaken totdat al zijn vorderingen op de opdrachtgever terzake van de aan de opdrachtgever ingevolge de betreffende overeenkomst geleverde zaken of ten behoeve van de opdrachtgever verrichtte of nog te verrichte werkzaamheden geheel zijn voldaan.

Garantie en aansprakelijkheid

– Zaaghuis garandeert dat de door hen geleverde zaken er netjes uit zien. De garantie omvat echter slechts het gratis opnieuw leveren van de zaken die niet goed geleverd zijn.

– Voor zover Zaaghuis aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag waarvoor de schade door verzekering is gedekt of, zo de verzekering de schade niet dekt, tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de aansprakelijkheid van Zaaghuis betrekking heeft.

Retourneren

– Geschil in overleg en na goedkeuring van Zaaghuis.

– Kosten van retourneren zijn voor de opdrachtgever.

– Retourneren kan alleen als aangetoond wordt dat het geleverde product niet voldoet.

– Vervangende transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Uitbesteding van werk

– Zaaghuis heeft het recht om aan de Zaaghuis verleende opdracht door een derde, op een door Zaaghuis gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Winkelwagen